logo xl viatges
logo triptrup

Avís Legal


Benvinguts a XL Viatges. Si desitja utilitzar el nostre Espai Web, l'informem que ha de conèixer i acceptar les nostres advertències legals.

DRETS D'AUTOR I MARQUES REGISTRADES

Els texts, imatges, dissenys, logotips, gràfics, marques i la resta de continguts inclosos en l'Espai Web de XL Viatges són propietat exclusiva de XL Viatges o dels seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés i per escrit de XL Viatges i estan protegits per les normes nacionals e internacionals de propietat industrial e intel·lectual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

XL Viatges no garanteix la disponibilitat permanent del seu espai Web, quedant exempt per qualsevol tipus de responsabilitat pels possibles danys i perjudicis ocasionats per la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat. XL Viatges no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'us incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de XL Viatges. Tanmateix, XL Viatges no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es troben en l'espai Web. XL Viatges no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines Web que no siguin de la seva titularitat i que, per tan, no poden ser controlades per aquesta. No obstant, en cas de tenir coneixement efectiu de qualsevol contingut ó conducta il·lícita, XL Viatges actuarà amb la màxima rapidesa per retirar les dades o fer impossible l'accés a ells d'acord amb les previsions establertes en l'ordenament jurídic. A tal efecte, qualsevol que detecti alguna activitat o informació il·lícita podrà dirigir-se a info@xlviatges.com

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir a alguns dels nostres serveis, vostè haurà de facilitar-nos les seves dades de caràcter personal. "...En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de XL Viatges, con la finalidad de prestarle los servicios que nos solicita, para mantenerle informado de las novedades y mejoras de XL Viatges..." Les seves dades no seran comunicades a tercers. Tanmateix, els informem que en qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació per escrit a XL Viatges a mida, S.L. XL Viatges a mida, S.L. C/Pere Serafí,31 Bajos 08012-Barcelona Tel: 93.254.00.80 (info@xlviatges.com). Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se XL Viatges el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. XL Viatges assumeix les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat e integritat de la informació d'acord amb l'establert en la "...Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás legislación aplicable..."

SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

"...En cumplimiento con lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico...", els informem de les dades de XL Viatges: XL Viatges a mida, S.L. C/Pere Serafí,31 Bajos 08012-Barcelona Tel: 93.254.00.80 info@xlviatges.com..."

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tomo: 33493, folio: 3, hoja: B-228336 CIF: B-62547625 (G.C. 973)

CONDICIONES GENERALES

aquí

© XL Viatges a Mida - Títol Llicència 973